Tuesday, 23 October 2012

Tingkatan 4 Bab 5

Tajuk Umum Tugasan


TAJUK                   8.2          KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

(Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 bab 5)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut;

I.             Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai          sumber seperti buku teks, buku ilmiah,akhbar ,majalah,risalah,internet dan lain-lain.

II.            Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks,
                buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik                 peperiksaan.

III.           Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.               

Tema/Tajuk :     8.2  Bab 5  Tingkatan 4

Soalan :

Huraikan pembentukan Kerajaan Islam di Madinah dan menghubungkaitkannya dengan Kerajaan Malaysia pada hari ini.

Peringkatan;
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
Memahami latar belakang kerajaan Islam Madinah
1.Pengenalan

    Jelaskan latar belakang negara kota  
   Madinah di Tanah Arab sebelum     
   kedatangan Islam.
5 Markah

Isi dan HuraianMemahami konsep dan tujuan hijrah

2. Konsep Hijrah dan     
    kepentingannya.
   
   Huraikan konsep ,tujuan dan    
   kepentingan Hijrah.
  
   i.   Konsep Hijrah. (5 M)
  
   ii.  Sebab dan tujuan Hijrah . ( 5 M)

   iii.   Kepentingan Hijrah. ( 20 M)  30 MarkahMenganalisis aspek-aspek penting kandungan Piagam Madinah dengan Perlembagaan Malaysia
3. Aspek-aspek penting Piagam     
    Madinah.

    Jelaskan kandungan Piagam     
    Madinah .15 Markah
Mengaplikasikan matlamat Malaysia ke arah menjayakan konsep IMalaysia.

Atau
Mengaplikasikan hubungkait Piagam Madinah dengan Perlembagaan  Malaysia
4. Langkah-langkah ke arah
    menjayakan konsep 1Malaysia
    masyarakat Malaysia.

    Cadangakan langkah-langkah untuk
    menjayakan konsep IMalaysia.
        Atau
Hubungkaitkan kandungan Piagam Madinah dengan situasi negara kita
pada  hari ini.


10 Markah
Menilai kejayaan Negara Malaysia menerusi perpaduan kaum.
5. Kejayaan Malaysia.
     Berdasarkan pemerhatian anda,   
     jelaskan kejayaan yang dicapai oleh       
     negara menerusi perpaduan kaum.10 MarkahFormat
Aspek
Perincian
Markah Penuh

Mencipta/Menjana idea menjadikan Malaysia ke arah  keamanaan dan keharmonian negara
6.Cabaran dan langkah:
i) Jelaskan cabaran yang dihadapi  
    untuk mengekalkan keamanan dan
    keharmonian negara .           (5M)

ii) Nyatakan langkah-langkah untuk
     mengatasi cabaran di atas. ( 5M)


10 Markah

Menghayati Nilai-nilai murni /iktibar daripada aspek perpaduan kaum

7.  Nilai-nilai daripada aspek 
      perpaduan kaum

Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar yang diperolehi daripada perpaduan kaum10 Markah
Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan
8.Rumusan

Pengetahuan yang diperoleh iktibar kepada diri,Bangsa dan Negara
Harapan untuk perpaduan kaum di Malaysia yang lebih cemerlang.5 Markah
Peraturan pemarkahan Tingkatan  4 Bab 5

Tema/Tajuk :     8.2  Bab 5  Tingkatan 4

Soalan :

Huraikan pembentukan Kerajaan Islam di Madinah dan menghubungkaitkannya dengan Kerajaan Malaysia pada hari ini. Bincangkan

Soalan
Isi dan Huraian
Markah
1
Pengenalan /Latar belakang Kota Madinah
-Yathrib
-bandar bercahaya
-Hijaz
-Utara Makkah
-Pusat perdagangan
-Strategik
-di tengah-tengah perjalanan antara Makkah dan Syam
-Nasrani
-Yahudi
-Arab
-Aus /Khazraj
-Bani Qainuqa/Nadir/Quraizah
-Kurang aman
-Pergeseran suku Arab
-Penguasaan ekonomi Yahudi
-Ditadbir oleh kerajaan Arab Saudi


5 markah
2
i) Konsep Hijrah    ( 5 markah )
-berpindah
-perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain
-perpindahan orang Islam
-dari Kota Makkah ke Madinah
-Memperkukuh kedudukan Islam
-Strategi menyebarkan Islam
-Perjuangan
-Menegakkan kebenaran
-Meninggalakkan keburukan/kejahatan
-Semangat ingin berubah
-Perubahan sikap
-Perubahan cara berfikir
-Perubahan tingkah laku

ii) Tujuan   - (MS 121)   ( 5 markah )

iii)Kepentingan – (Ms 122- 124) ( kepentingan )


30 markah
3
-Nabi Muhammad s.a.w- dilantik sebagai pemimpin di
  Madinah
-Perdana Menteri dipilih melalui sistem pilihanraya
- Nabi Muhammad s.a.w adalah sebagai hakim yang
  menyelesaikan masalah yang timbul antara orang Islam  
  dengan orang bukan Islam
-Di Malaysia ,hakim adalah orang yang dilantik Yang
   Dipertuan Agong
-Perlembagaan Madinah dibentuk sebelum pembentukan
  Madinah.
-Perlembagaan Malaysia dibentuk sebelum merdeka.
-Perlembagaan Madinah ,masyarakat Madinah bebas  
  mengamalkan agama masing-masing
-Perlembagaan Malaysia turut memberikan konsep   
  kebebasan beragama
-Perlembagaan Malaysia menetapkan agama Islam sebagai
  agama rasmi
-Perlembagaan Madinah, masyarakat Madinah dianggap
  sebagai satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang   
  sama terhadap negara.
-Perlembagaan Malaysia menetapkan warganegara Malaysia
 sebagai rakyat negara Malaysia
-Masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan sesama
  sendiri
-Masyarakat Malaysia digalakkan bersatupadu dan
  bekerjasama
-Piagam Madinah undang-undnag Islam digunapakai secara
  menyeluruh tetapi peraturan kekeluargaan di dalam
   sesuatu kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan
  dengan Islam
-Di Malaysia ,undang-undang sivil menjadi teras tetapi
   undang-undang syariah juga digunakan untuk orang-orang
   Islam
-Kerjasama antara masyarakat Madinah dituntut demi
  memajukan ekonomi negara
-Kerjasama antara masyarakat Malaysia juga turut dituntut
  memajukan ekonomi negara
-Di Madinah,unsur penipuan dan riba dihapuskan dalam
  sistem perniagaan
-Di Malaysia, rakyat diberi pilihan mengamalkan sistem
  ekonomi yang bebas riba
-Semua anggota masyarakat dikehendaki mempertahankan
  Madinah daripada ancaman luar.
-Semua rakyat Malaysia dikehendaki bekerjasama
  mempertahankan negara daripada ancaman luar
  (RELA,Wataniah)
-Keselamatan orang bukan Islam ( khususnya Yahudi)
  terjamin selagi mereka mematuhi perlembagaan Madinah
-Keselamatan warganegara dan warga asing yang berada
  di Malaysia terjamin mereka mematuhi undang-undang
 dan perlembagaan Malaysia.
(mana-mana yang munasabah )
 15 markah

4. Langkah-langkah ke arah menjayakan konsep
   1Malaysia  masyarakat Malaysia.
-   Mengukuhkan perpaduan rakyat
-   Merealisasikan Wawasan 2020
-   Merealsasikan Falsafah Pendidikan Negara
-  Meningkatkan mutu pendidikan
-  MBMBI
- Menghayati Rukun Negara
- Menghayati Perlembagaan Malaysia
- Pendidikan sepanjang hayat
- Mengukuhkan jati diri
-  Menerapkan integriti
-  Memperkasakan sekolah wawasan
-  Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)
-  Menghormati agama lain
-  Menjadikan minda rakyat kelas pertama
-  Mana-mana jawapan yang munasabah

15 markah

5. Kejayaan Malaysia.

-Kestabilan politik
-Kemajuan pendidikan
-Kebebasan beragama
-Kebebasan mengamalkan kebudayaan pelbagai kaum
(Mana-mana yang munasabah)


10 markah

6.Cabaran dan langkah:
Cabaran :
-Masalah perpaduan
-Persaingan ekonomi dunia
-Kekurangan tenaga mahir
-Masalah kemiskinan
-Ancaman dadah
-Penyalahgunaan laman sesawang
-Kemasukan orang asing
-Ancaman liberalisme Barat
-Keruntuhan akhlak
Langkah :
-Memperkukuhkan perpaduan rakyat
-Meningkatkan kerjasama
_Mengamalkan toleransi
-Hormat-menghormati
-Menjayakan konsep 1Malaysia
(Mana-mana yang munasabah)

5 markah

5 markah

7.  Nilai-nilai daripada aspek  perpaduan kaum
-Memanfaatkan kurniaan Tuhan
-Mengekalkan tradisi
-Berani menghadapi cabaran
-Bersatupadu
-Bekerjasama
-Hormat-menghormati
-Toleransi
-Jatidiri
-Berdaya saing
-Berani mempertahankan negara
-Menghormati lambing negara
-Bangga sebagai rakyat Malaysia
(mana-mana yang munasabah)
      8.Iktibar
-Pengetahuan yang diperoleh
-Kepada diri,bangsa dan Negara
-Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang.10 markah


5 markah


1 comment:

  1. assalam cikgu...boleh x saye nk yg soalan 4 sejarah kertas 3 tu dalam bentuk essay

    ReplyDelete